สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง

Chumchonbanthung School

บุคลากรนายอภิรมย์ เจียมกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทรศัพท์ : 054-296473
อีเมล : apirom.2810@gmail.com

การศึกษาระดับปฐมวัย


นางธัญญารัตน์ กล้าณรงค์กร

ครูชำนาญการ
โทรศัพท์ : 054-296473
อีเมล : -

นางสาววิภาพร อุ่นเรือน

ครูอัตราจ้าง
โทรศัพท์ : 054-296473
อีเมล : -


กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นางรุ่งฟ้า ชัยเมืองมา

ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 054-296473
อีเมล : -


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางณัฐณิชา ศรีรุวัฒน์

ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 054-296473
อีเมล : -

นางสาวกฤษณา ยศธิวงศ์

ครู
โทรศัพท์ : 054-296473
อีเมล : -


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวฐิติมา ทิศรีไชย

ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 054-296473
อีเมล : -


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางสาวนันทวัน พุฒมา

ครูชำนาญการ
โทรศัพท์ : 054-296473
อีเมล : -


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นายสถิตย์ ศรีรุวัฒน์

ครูชำนาญการ
โทรศัพท์ : 054-296473
อีเมล : -

นายปภณ ตั้งประเสริฐ

ครู
โทรศัพท์ : 054-296473
อีเมล : -


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางสาวประภัสสร สอนอินต๊ะ

ครู
โทรศัพท์ : 054-296473
อีเมล : -


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


นางสาวนลินดา ด่านอินถา

พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 054-296473
อีเมล : -


กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นายชลธิชัย อินจันทร์

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม
โทรศัพท์ : 054-296473
อีเมล : -


บุคลากรทางการศึกษา


นางสาวฉัตรรวี สัตย์ต่อชาติ

ธุรการโรงเรียน
โทรศัพท์ : 054296473
อีเมล : -

นายประสิทธิ์ สายใจ

ช่างไม้ 4
โทรศัพท์ : 054-296473
อีเมล : -


โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง

  • Chumchonbanthung School
    137 หมู่ 12 ถนนสมัยนิลดำริ ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170
    โทรศัพท์: 054-296473
    E-MAIL: btschool500479@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง