สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง

Chumchonbanthung Schoolข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา 
   โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต ๒
สถานที่ตั้ง 
    ๑๓๗ หมู่ที่ ๑๒ ถนนสมัยนิลดำริ ตำบลสบปราบ  อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ๕๒๑๗๐
เนื้อที่ 
   ๕ ไร่ ๓ งาน ๒๕ ตารางวา
โทรศัพท์ 
   ๐๕๔ – ๒๙๖๔๗๓
E-MAIL 
   btschool500479@gmail.com
WEBSITE หลัก
    www.btschool.ac.th
Facebook 
    โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

ระดับชั้นที่เปิดสอน 
   เปิดทำการสอน ๒ ระดับ คือ ๑. ระดับปฐมวัย ได้แก่ ชั้นอนุบาล ๒ และ ชั้นอนุบาล ๓
                       ๒. ระดับประถมศึกษา ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖

เขตพื้นที่บริการ ๔หมู่บ้าน ได้แก่ 

หมู่
บ้าน
ตำบล 
หมู่ ๕
บ้านทุ่ง
ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
หมู่ ๙
บ้านทุ่งพัฒนา
ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
หมู่ ๑๑
บ้านทุ่งเจริญ
ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
หมู่ ๑๒
บ้านทุ่งรวงทอง
ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง


ประวัติโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโดยย่อ 

ปีพุทธศักราช ๒๔๘๑ ก่อตั้งโรงเรียนบ้านทุ่ง โดยใช้ศาลาวัดบ้านทุ่งเป็นสถานที่เรียน มีพระศรีวงศ์ คำปิงบุตร เป็นครูใหญ่คนแรก 
๑ กรกฎาคม ๒๔๘๘ ได้ย้ายมาก่อสร้างอาคารเรียนและเปิดเรียนในสถานที่ปัจจุบัน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กระทรวงมหาดไทย 
ปีการศึกษา ๒๕๒๓ โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีการศึกษา ๒๕๒๗ เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนบ้านทุ่ง เป็น โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 
ปีการศึกษา ๒๕๒๙ ได้รับอนุมัติตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนจากครูใหญ่ เป็น อาจารย์ใหญ่ 
ปีการศึกษา ๒๕๓๓ ได้รับงบประมาณจาก สปช. สร้างอาคารอเนกประสงค์ ๑ หลัง 
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สร้างห้องสมุด(อาคารกล้วยไม้) ๑ หลัง ราษฎรบริจาค ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สร้างอาคารเรียน ๑ หลัง (อาคาราชพฤกษ์) 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
   โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง เป็นโรงเรียนคุณภาพ ที่มุ่งจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบครบกระบวนการ 
    จัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม เลิศล้ำความสุจริต จิตน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
    แต่งกายสะอาด มารยาทดี วิถีพอเพียง  
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
    คุณธรรมนำความรู้  
คุณธรรมเป้าหมาย 
    วินัย จิตอาสา พอเพียง 
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
 
   รูปแสงเทียนส่องสว่าง ครอบอักษรย่อ บ.ท. นั่นคือการมีปัญญาโชติช่วงดุจแสงเทียน 
ปรัชญาของโรงเรียน 
    สุวิชาโน ภวํโหตุ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ  
คำขวัญของโรงเรียน 
    ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
สีประจำโรงเรียน 
    ฟ้า – ขาว 
    สีฟ้า หมายถึง ความมีวินัย เข้มแข็ง ยิ่งใหญ่ 
   สีขาว หมายถึง ความเป็นผู้มีคุณธรรมและปัญญา

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง

 • Chumchonbanthung School
  137 หมู่ 12 ถนนสมัยนิลดำริ ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170
  โทรศัพท์: 054-296473
  E-MAIL: btschool500479@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง